Algemene voorwaarden Praktijk Oskam
Laatste update 1 januari 2023
ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK OSKAM

Janine Oskam, Instituut Vitae en Vitale Praat zijn handelsnamen en/of onderdeel van Praktijk Oskam. Als in deze voorwaarden Praktijk Oskam wordt genoemd, dan worden ook genoemde handelsnamen en/of onderdelen bedoeld.

ARTIKEL 1. PARTIJEN EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon, personen, organisatie of onderneming aan wie Praktijk Oskam haar diensten verleent.
1.2 Praktijk Oskam: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 77138392. Praktijk Oskam levert diensten op het gebied van coaching, training, consultancy en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (online) trainingen, (online) programma’s, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s).
1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Praktijk Oskam heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Praktijk Oskam. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
1.4 Derden: Praktijk Oskam kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Praktijk Oskam kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.
1.5 Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Praktijk Oskam.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Praktijk Oskam voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
2.3 Praktijk Oskam behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website(s).
2.4 Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle aanbiedingen van Praktijk Oskam hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Praktijk Oskam is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Praktijk Oskam zich het recht de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3.2 Offertes van Praktijk Oskam zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Praktijk Oskam verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Praktijk Oskam zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.
3.3 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Praktijk Oskam en/of
b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Praktijk Oskam en/of
c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Praktijk Oskam genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Praktijk Oskam overeengekomen dienstverlening.
3.5 Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Praktijk Oskam niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Praktijk Oskam de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 5. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
5.1 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching, consultancy of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.
5.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven training, coaching en/of consultancy uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
6.2 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Praktijk Oskam recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
6.3 Praktijk Oskam mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Praktijk Oskam toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Praktijk Oskam verwacht kan worden. Praktijk Oskam behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Praktijk Oskam overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met Praktijk Oskam overeengekomen.
7.2 Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Praktijk Oskam, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Praktijk Oskam nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Praktijk Oskam daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Praktijk Oskam op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.
7.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Oskam.

ARTIKEL 8. VERPLICHTING OPDRACHTNEMER
8.1 Praktijk Oskam zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar beste vermogen uitvoeren. Praktijk Oskam heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Praktijk Oskam niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 9. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
9.1 In de offerte, prijsopgave en andere publicatie met prijsvermelding van Praktijk Oskam staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Praktijk Oskam voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Als de opdracht, om redenen die niet aan Praktijk Oskam toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan worden de volgende percentages van de opdrachtsom / aanschafprijs doorbelast cq. niet gecrediteerd:
ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De kosten voor geleverde diensten door Praktijk Oskam worden door Praktijk Oskam door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Praktijk Oskam vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
11.2 Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
11.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Praktijk Oskam over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Praktijk Oskam worden opgeschort zonder dat Praktijk Oskam als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Praktijk Oskam in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
11.4 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Praktijk Oskam gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
11.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Praktijk Oskam plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Praktijk Oskam gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.
11.6 Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Praktijk Oskam voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Praktijk Oskam dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Praktijk Oskam en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Praktijk Oskam geleverde dienstverlening.
12.2 Praktijk Oskam is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Praktijk Oskam rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
13.1 Op alle door Praktijk Oskam ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Praktijk Oskam verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
13.2 Alles wat door Praktijk Oskam is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Praktijk Oskam. Dat geldt ook voor de door Praktijk Oskam uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Praktijk Oskam.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING
14.1 Praktijk Oskam is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Praktijk Oskam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN
15.1 Praktijk Oskam behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Praktijk Oskam van de volledige opdrachtsom.
15.2 Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
15.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.